1399/6/21

باقالا سبز 400 گرم تعداد در کارتن 20 بسته

1398/12/6

ذرت 400 گرم ایرانی. تعداد در کارتن 20 بسته

1398/12/6

ذرت 400 گرم تایلندی. تعداد در کارتن 20 بسته

1398/12/6

ذرت 1000گرم ایرانی تعداد در کارتن 8 بسته

1399/1/6

مخلوط سبزیجات منجمد. تعداد در کارتن 20 بسته

1399/1/6

مخلوط سبزیجات منجمد 1000 گرمی. تعداد در کارتن 8 بسته

1398/11/7

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی. تعداد 20 بسته در کارتن

1399/1/6

نخود فرنگی منجمد 1000 گرمی. تعداد در کارتن 8 بسته

1398/11/7

ذرت منجمد شیرین 1000 گرم تایلندی . تعداد در کارتن 8 بسته